#21 Bùi Cao Nhật Quân 1.933,40 35
NVL
Đồng Tháp
#22 Nguyễn Duy Hưng 1.731,44     2,56 | 0,15% 55 ... Thanh Hóa
#23 Nguyễn Thu Thủy 1.715,13     -2,33 | -0,14% -
VPB
#24 Trần Lê Quân 1.654,60     1,45 | 0,09% 57
MWG
Quảng Nam
#25 Trương Gia Bình 1.629,71     14,71 | 0,91% 61
FPT
Đà Nẵng
#26 Nguyễn Như Pho 1.538,80 -
NVL
#27 Lê Thanh Liêm 1.493,54 -
NVL
#28 Nguyễn Hoàng Yến 1.454,61     -5,40 | -0,37% 54 Hà Nam Ninh
#29 Trần Lệ Nguyên 1.335,32     -3,68 | -0,27% 49 Trung Quốc
#30 Đặng Thành Tâm 1.322,60     2,25 | 0,17% 53 ... TP Hồ Chí Minh
#31 Bùi Hải Quân 1.318,54     -1,79 | -0,14% 49
VPB
Hà Nội
#32 Tô Hải 1.286,98 44 Thái Bình
#33 Trần Tuấn Dương 1.271,77     3,38 | 0,27% 54
HPG
Nam Định
#34 Nguyễn Mạnh Tuấn 1.250,29     3,33 | 0,27% 55
HPG
Hà Nội
#35 Cao Thị Ngọc Dung 1.143,18     1,00 | 0,09% 60
PNJ
Quảng Ngãi
#36 Nguyễn Ngọc Hải 1.141,55 -
REE
#37 Nguyễn Đức Kiên 986,38 53
ACB
Hà Nội
#38 Trần Huy Thanh Tùng 942,49     0,83 | 0,09% 47
MWG
Hà Nam
#39 Nguyễn Ngọc Quang 940,15     2,50 | 0,27% 57
HPG
Hà Nội
#40 Doãn Gia Cường 940,15     2,50 | 0,27% 54
HPG
Hà Nội
next